ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

Bus skatinama atlikti EVE auditus pramonės įmonėse. Pagal juos, numatoma investuoti į reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių procesų infrastruktūros atnaujinimą (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 30%, taikant 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014 38 strapsnio nuostatas, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (taikoma SR ir VVL regionams)
Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas:
a) 20 %, kai pagalba teikiama mažosioms įmonėms;
b) 10 %, kai pagalba teikiama vidutinėms įmonėms;

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Planuojami kvietimai:
2022 m. IV ketv. 35 mln.

Dalintis