ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

MTEP ir patentavimo vykdymas pradedantiems inovatoriams

Bus sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinamas IN kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai (Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas sudaro iki 85 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pagalba teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius. Intensyvumas iki 85% (VVL), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.

Galimi pareiškėjai
MVĮ (pradedantys inovatoriai)

Planuojami kvietimai:
2022 m. IV ketv. 1,8 mln.

Dalintis