ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Netechnologinių inovacijų plėtra

Bus skatinamos investicijos į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių integraciją į TVG verslo modelių plėtrą (Vidurio ir vakarų regione)

Daliai veiklų pagalba bus teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius. Pagalbos intensyvumas negali viršyti:
75% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža įmonė.
60% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra maža įmonė.
50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.
Kitai daliai pagal bus teikiama remiantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 18 straipsnį išorinių konsultacinių paslaugų įsigijimui – 50%.

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. III ketv. 5 mln.

Dalintis