ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Skatinti AEI diegimą pramonės įmonėse

Remiantis energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaitomis, bus teikiamos investicijos AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimams, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimui ir diegimui pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 45%, taikant 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio nuostatas, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (VVL regionas)
Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas:
a) 20 %, kai pagalba teikiama mažosioms įmonėms;
b) 10 %, kai pagalba teikiama vidutinėms įmonėms;

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Planuojami kvietimai:
2022 m. IV ketv. 10 mln.

Dalintis