ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio

Siekiant padidinti ir (arba) išlaikyti MVĮ pajamas ir konkurencingumą, numatoma sudaryti sąlygas MVĮ įsigyti tikslines paslaugas (antikrizinės veiklos valdymo, MVĮ veiklos ir kaštų optimizavimo) (Vidurio ir vakarų regione)

Pagalbos intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. (de minimis)

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
2.500.000 Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2022-11-18

Kvietimo pabaiga
2023-02-20

Dalintis