ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Skatinti į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimąsi ir augimą

Investuojama į MVĮ partnerystės kultūros stiprinimą, MVĮ tinklo dalyvavimo tarptautiniuose (įskaitant ir BJR) tinkluose ir klasteriuose skatinimą. Investicijas planuojama orientuoti į MVĮ tinklo studijų vizitus, dalyvavimą tarptautinėse parodose ir įsitraukimą į tarptautinę partnerystę, rinkodaros strategijų rengimą, eksporto vadybininko paslaugų įsigijimą(Vidurio ir vakarų regione)

• iki 50% tinkamų finansuoti išlaidų, taikant 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.
• iki 85% tinkamų finansuoti išlaidų vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.

Galimi pareiškėjai
Verslo klasterio koordinatoriai, jais gali būti:
• viena iš verslo klasterio įmonių – MVĮ
• verslo asociacija
• PPAR
Partneriai – verslo klasterio nariai – MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. I ketv. 4 mln.

Dalintis