ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Skatinti inovacijas viešajame sektoriuje (ikiprekybinius pirkimus)

Bus kuriamos paskatos verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 85% (VVL) ir iki 50% (SR), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.
Galimas intensyvumas iki 100% su išlyga, kad likusi dalis 15% (VVL) ir 50% (SR) finansuojama iš BF

Galimi pareiškėjai
Inovacijų agentūra

Planuojami kvietimai:
2023 m. III ketv. 1 mln.

Dalintis