ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Skatinti MVĮ APV produktų ir paslaugų sertifikavimą ir pristatymą užsienio rinkose

Finansuojamas MVĮ ir jų APV produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Taip pat numatoma skirti investicijas MVĮ planuojamų eksportuoti APV produktų ir paslaugų sertifikavimo paslaugoms įsigyti (Sostinės regione)

Pagalbos intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pagalba teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. IV ketv. 5 mln.

Dalintis