ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose (pavienis)

Siekiant stiprinti verslo pozicijas TVG, skatinama įmonių tarptautinė tinklaveika, įsitraukimas į MTEPI partnerystės tinklus (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 85% (VVL) ir iki 50% (SR), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo. Pagalba bus teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2022 m. IV ketv. 0,3 mln.

Dalintis