ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Skatinti MVĮ skaitmeninimą

Investicijas numatoma skirti e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimams diegti, paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione), prioritetą teikiant tokiems e. komercijos modeliams, kurie leistų MVĮ persiorientuoti į produktų (jos gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, produktų elektroninę prekybą ir pristatymą

Pagalbos intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pagalba bus teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. II ketv. 12 mln.

Dalintis