ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Skatinti MVĮ veiklos tarptautiškumą ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklas

Investuojama į naujų užsienio rinkų paiešką ir esamų rinkų plėtrą, įskaitant rinkų tyrimus, rinkodaros veiksmus, ryšių su strateginiais partneriais vystymą, galimybių pristatymą užsienyje, MVĮ produktų ir paslaugų sertifikavimą, eksporto vadybininko paslaugas (Vidurio ir vakarų regione)

Pagalbos intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pagalba teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. IV ketv. 5 mln.

Dalintis