ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą

Bus vykdomos veiklos, orientuotos į preakseleravimo programų kūrimą ir vystymą, SVV subjektų inkubavimą ir plėtrą, išnaudojant jau įsteigtų skaitmeninių inovacijų centrų, verslo inkubatorių, bendradarbystės centrų „Spiečius“ potencialą. Taip pat bus investuojama į konsultavimo paslaugas, skirtas produkto idėjos išgryninimui, vystymui ir komercinimui, pardavimo ir rinkodaros veikloms bei darbo erdvės suteikimui (Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 85% (VVL), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo. Galutiniams naudos gavėjamas taikomas iki 85% intensyvumas pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
Skaitmeninių inovacijų centrai, verslo inkubatoriai, verslo centrai, bendradarbystės centrai „Spiečius“ (Inovacijų agentūra)

Planuojami kvietimai:
2023 m. I ketv. 3,8 mln.

Dalintis