ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą

Veiklos bus orientuotos į didelio poveikio startuolių ekosistemos plėtrą, sudaromos sąlygos startuoliams kurtis, ir vykdyti plėtrą (angl. scale up) (Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 85% (VVL), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo. Galutiniams naudos gavėjamas taikomas iki 85% intensyvumas pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
Inovacijų ir technologijų perdavimo centrai

Planuojami kvietimai:
2023 m. I ketv. 8,5  mln.

Dalintis