ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Specializuoto konsultavimo veiklos

MTEPI partnerių paieškos, žinių/technologijų perdavimas, MTEPI veiklos skatinimas, atsižvelgiant į įmonių vykdomų MTEPI veiklų stadijas, palydint jas iki galutinio produkto komercinimo (Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 85% (VVL), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo. Pagalba bus teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. II ketv. 4 mln.

Dalintis