ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai

AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas; numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, ekologinis ženklinimas (Vidurio ir vakarų regione)

Pagalbos intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pagalba bus teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius arba aikant 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014 28 strapsnį, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
Pramonės MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. II ketv. 1 mln.

Dalintis