ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius, leisiančius prisitaikyti prie ekonomikos technologinių pokyčių ir pramonės pertvarkos

Planuojamos investicijos į žmogiškuosius išteklius, orientuotos į įvairių formų ir lygių specifinius mokymus (kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas). Bus ugdomi MVĮ reikiami įgūdžiai pagal SS prioritetus (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 50%, taikant 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014 31 strapsnį, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (taikoma SR ir VVL regionams).
Intensyvumas gali būti padidintas iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų didžiausio pagalbos intensyvumo (taikoma tik VVL regione):
a) 10 %, jei mokymas suteikiamas neįgaliesiems darbuotojams arba nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims;
b) 10 %, jei pagalba teikiama vidutinėms įmonėms;
c) 20 %, jei pagalba teikiama mažosioms įmonėms.

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. II ketv. 7,5 mln.

Dalintis